Rättelse av skrivfel: Näringsbidrag med viss återbetalningsskyldighet

Artikel 87 i fördraget om upprättande av Europeiska ekonomiska gemenskapen har i den lydelse som gäller från och med den 15 april 2011 i 29 kap. 3 § IL ersatts av artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
Source: Rättslig vägledning