Rättelse av skrivfel: Ackumulerad inkomst, fördelningstid för inkomst i handelsbolag eller kommanditbolag

Vid beräkning av ackumulerad inkomst ska inkomst i ett handels- eller kommanditbolag som huvudregel inte anses hänföra sig till tid innan den skattskyldige förvärvade andelen.
Source: Rättslig vägledning