Prövningstillstånd: Jämkning och återbetalning när frivillig skattskyldighet under uppförandeskede upphör innan någon uthyrning påbörjats

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i mål nr 2895-17 från Kammarrätten i Sundsvall (HFD mål nr 6144-18).
Source: Rättslig vägledning