Prövningstillstånd: Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i två mål om övertagande av skyldighet att jämka avdrag för ingående skatt

HFD mål nr 4302-17 och 445—448-18.
Source: Rättslig vägledning