Överklagandetiden för beslut i ärenden om befrielse från betalningsskyldighet är sex år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut.

Skatteförfarandelagens bestämmelser ska tillämpas vid handläggningen av ärenden om befrielse från betalningsskyldighet enligt 60 kap. 1 § SFL. Det innebär att överklagandetiden ska beräknas enligt huvudregeln.
Source: Rättslig vägledning