Lagändring: Underrättelseskyldighet för myndigheter om fel i folkbokföringen införs i 32 § c folkbokföringslagen. Bestämmelsen träder ikraft den 18 juni 2021.

Myndigheter ska, med vissa undantag, underrätta Skatteverket om det kan antas att en uppgift i folkbokföringen om en person som är eller har varit folkbokförd är oriktig eller ofullständig. Bestämmelsen träder ikraft den 18 juni 2021.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Ersättning från en nordisk arbetslöshetskassa omfattas av artikel 18 punkt 1 i det nordiska skatteavtalet

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning

Ny sida: Sidan Utländskt medborgarskap och statslöshet har publicerats

Sidan informerar om när en person registreras som medborgare i ett visst land. Det finns även information om vad som avses med statslöshet, när en person ska registreras som statslös och när medborgarskapet för en person registreras som okänt.
Source: Rättslig vägledning

Lagändring: Begränsat skattskyldiga juridiska personer får avräkning för utländsk skatt vid beskattning av inkomster från svenskt handelsbolag vid omvända hybrida missmatchningar

Rätten till avräkning framgår av 2 kap. 1 § avräkningslagen. Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2021.
Source: Rättslig vägledning

Lagändring: Skattskyldighet för begränsat skattskyldiga juridiska personer för inkomster från svenskt handelsbolag vid omvända hybrida missmatchningar

Den 1 juli 2021 införs en ny bestämmelse om skattskyldighet i 6 kap. 11 § IL.
Source: Rättslig vägledning