Förtydligande: Personalvårdsförmåner som syftar till att skapa trivsel på arbetsplatsen är inte skattefria om de tillhandahålls i det egna hemmet

För att en förmån ska anses skapa trivsel på arbetsplatsen ska den enligt Skatteverket tillhandahållas på en gemensam arbetsplats som ställs till förfogande av arbetsgivaren.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: F-skuldsanering, har näringsverksamheten bedrivits på ett oförsvarligt sätt?

Högsta domstolen har i två mål rörande F-skuldsanering inte ansett att verksamheten har bedrivits oförsvarlig. Men i ett av målen har domstolen ansett att det var oskäligt att bevilja F-skuldsanering.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: Återlämning av legat kan bara ske för betalning av den dödas skulder

Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: En hästägare som låter en häst delta i ett premielopp mot ersättning omsätter en tjänst

Högsta förvaltningsdomstolen anser att ägarpremien inte präglas av sådan slumpmässighet som utesluter att det finns ett direkt samband mellan genomförandet av ett godkänt premielopp och premien.
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Återbetalning av mervärdesskatt till beskattningsbara personer etablerade i Sverige som utför transaktioner i andra EU-länder

Vid återbetalning av ingående skatt med stöd av 10 kap. 11 § tredje stycket ML, kan den ingående skatten som berättigar till återbetalning behöva fastställas efter skälig grund.
Source: Rättslig vägledning