Förtydligande: Territorialitetsprincipen hindrar inte beslut om vitesföreläggande mot utländska juridiska personer

Skatteverkets beslut om vitesföreläggande fattas i Sverige och därmed sker myndighetsutövningen inom landet. Samma skäl talar för att beslut om vitesföreläggande kan riktas mot ett subjekt i utlandet avseende någon annans uppgiftsskyldighet.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Territorialitetsprincipen hindrar inte beslut om föreläggande mot utländska juridiska personer. Föreläggandet kan avse både kontroll av egen uppgiftsskyldighet såväl som kontroll av annans uppgiftsskyldighet

Skatteverkets beslut om föreläggande fattas i Sverige och därmed sker myndighetsutövningen inom landet. Samma skäl talar för att beslut om föreläggande kan riktas mot ett subjekt i utlandet avseende någon annans uppgiftsskyldighet.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Territorialitetsprincipen hindrar inte beslut om revision mot utländska juridiska personer. Revisionen kan avse både kontroll av egen uppgiftsskyldighet såväl som kontroll av annans uppgiftsskyldighet.

Skatteverkets beslut om revision fattas i Sverige och därmed sker myndighetsutövningen inom landet. Samma skäl talar för att beslut om revision kan riktas mot ett subjekt i utlandet avseende någon annans uppgiftsskyldighet.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande av vad revisorn ska yttra sig över

Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: Digitala läromedel

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat om ett digitalt läromedel omfattas av skattesatsen 6 procent.
Source: Rättslig vägledning