Om den rättsliga vårdnaden om ett barn har överförts till en EES-medborgare kan barnet ha uppehållsrätt som annan familjemedlem

EU-domstolen konstaterar att när den rättsliga vårdnaden om ett barn har anförtrotts till en EES-medborgare utan att det har uppkommit ett föräldra-barnförhållande anses barnet vara en annan familjemedlem enligt artikel 3.2 a i rörlighetsdirektivet.
Source: Rättslig vägledning