Lagändring: Vitesförbudet gäller även rapporteringavgift

Ett föreläggande får inte förenas med vite om det finns anledning att anta att den som ska föreläggas har begått en gärning som är straffbelagd eller som kan leda till straffavgift.
Source: Rättslig vägledning