Lagändring: Vid begäran om omprövning eller överklagande av beslut om rapporteringsavgift ska en särskild kvalificerad beslutsfattare (SKB) ompröva beslutet

Reglerna träder i kraft den 1 juli 2020.
Source: Rättslig vägledning