Lagändring: Underrättelseskyldighet för myndigheter om fel i folkbokföringen införs i 32 § c folkbokföringslagen. Bestämmelsen träder ikraft den 18 juni 2021.

Myndigheter ska, med vissa undantag, underrätta Skatteverket om det kan antas att en uppgift i folkbokföringen om en person som är eller har varit folkbokförd är oriktig eller ofullständig. Bestämmelsen träder ikraft den 18 juni 2021.
Source: Rättslig vägledning