Lagändring: Undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg träder ikraft den 1 maj 2018

Undantaget innebär att endast genomfartstrafik genom Backaområdet kommer att beskattas.
Source: Rättslig vägledning