Lagändring: Skattebefrielsen sänks vid leverans av värme eller kyla för tillverkningsprocessen i sådan industriell verksamhet som tillhör en verksamhetskategori som anges i bilaga I i handelsdirektivet

Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2021.
Source: Rättslig vägledning