Lagändring: Skattebefrielsen sänks för bränsle som förbrukas i yrkesmässig vattenbruksverksamhet för annan förbrukning än i skepp och båtar eller för drift av motordrivna fordon

Lagändringen träder ikraft den 1 juli 2021
Source: Rättslig vägledning