Lagändring: Presumtionsreglerna vid försäljning av elektroniska tjänster ändras från den 1 januari 2019

Från den 1 januari 2019 börjar en ändring i presumtionsreglerna i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 tillämpas. Ändringen innebär att det vid försäljning av elektroniska tjänster under vissa förutsättningar räcker med ett enda bevis för att presumera var köparen är etablerad.
Source: Rättslig vägledning