Lagändring: Nya regler om tredjemansbekräftelser av föräldraskap från och med den 1 januari 2022

Från och med den 1 januari 2022 kan en presumerad förälder godkänna en annan persons föräldraskapsbekräftelse oavsett vilken könstillhörighet den personen har.
Source: Rättslig vägledning