Lagändring: Nya bestämmelser om svensk adoption trädde i kraft den 1 september 2018

Nya bestämmelser trädde i kraft den 1 september 2018 som bland annat innebär att sambor numera kan adoptera på samma villkor som makar. Den särregling som tidigare fanns för adoption av eget barn och omadoption har tagits bort.
Source: Rättslig vägledning