Lagändring: Myndigheters skyldighet att underrätta Skatteverket om fel i folkbokföringen

Myndigheter ska, med vissa undantag, underrätta Skatteverket om det kan antas att en uppgift i folkbokföringen är oriktig eller ofullständig. De nya bestämmelserna träder i kraft den 18 juni 2021 och finns i 32 c § FOL.
Source: Rättslig vägledning