Lagändring: Justeringar i Lag 2015:911 om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar för finansiella institut

Source: Rättslig vägledning