Lagändring: Förutsättningarna för att betrakta gruppförsäkringsavtal och grupplivränteavtal som inte rapporteringspliktiga konton har förtydligats

Förtydliganden har gjorts i 8 kap. 5 § IDKAL som gäller CRS och DAC 2. Den nya lydelsen gäller för uppgifter som avser kalenderår 2016 och framåt.
Source: Rättslig vägledning