Lagändring: Föreläggande vid ansökningar om godkännande för tonnagebeskattning – vitesförbud i vissa fall

Ett föreläggande får inte förenas med vite innan beslutet fått laga kraft och det är klarlagt att Skatteverket behöver uppgifterna för att kunna fullgöra Sveriges åtaganden att lämna upplysningar till andra stater och jurisdiktioner.
Source: Rättslig vägledning