Lagändring: Föreläggande vid ansökan om godkännande för tonnagebeskattning

Skatteverket får förelägga den som ansökt om godkännande för tonnagebeskattning att lämna de ytterligare uppgifter som skulle ha lämnats i ansökan.
Source: Rättslig vägledning