Lagändring: Ett personligt betalningsansvar införs vid upplösning av en ekonomiskt förening genom förenklad avveckling

Om föreningen har kvar betalningsförpliktelser efter upplösningen övertar medlemmar, styrelseledamöter och vd:n solidariskt ansvaret för förpliktelserna. Ändringen trädde i kraft den 1 juli 2018.
Source: Rättslig vägledning