Lagändring: Ett föreläggande vid ansökan om godkännande för tonnagebeskattning får i vissa fall förenas med vite

Source: Rättslig vägledning