Lagändring: En ny straffbestämmelse om folkbokföringsbrott trädde i kraft den 1 juli 2018

Nya bestämmelser trädde i kraft den 1 juli 2018 som innebär att det blir straffbart att uppsåtligen lämna oriktig uppgift till grund för beslut om folkbokföring och att inte fullgöra sin anmälningsskyldighet enligt 25–27 §§ FOL. Skatteverket har under vissa förutsättningar skyldighet att anmäla misstänkta brott till polis eller åklagare. I vissa fall får anmälan istället göras till Skatteverkets skattebrottsenhet.
Source: Rättslig vägledning