Lagändring: En ny lag med bestämmelser om erkännande av utländska adoptionsbeslut trädde i kraft den 1 september 2018.

Den 1 september 2018 trädde lagen (2018:1289) om adoption i internationella förhållanden (LAIS) i kraft. LAIS ersatte lagen (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption (LIA) som upphävdes i samband med lagändringen.
Source: Rättslig vägledning