Lagändring: En ny bestämmelse om vårdnad genom adoption trädde i kraft den 1 september 2018

Bestämmelsen gäller oavsett om adoptionen har beslutats i Sverige eller i utlandet. Förändringar i vårdnaden efter en adoption gäller från och med den tidpunkt adoptionsbeslutet vann laga kraft.
Source: Rättslig vägledning