Lagändring: Den nya förvaltningslagen (2017:900) som trädde i kraft den 1 juli 2018 saknar motsvarighet till 30 § i den äldre förvaltningslagen (1986:223).

Överklagandetiden för avvisningsbeslut som fattats på grund av att överklagande av ett fastighetstaxeringsbeslut har kommit in för sent har ändrats i samband med införandet av den nya förvaltningslagen (2017:900).
Source: Rättslig vägledning