Lagändring: Den 1 juli 2017 införs ett nytt avdrag för energiskatt på el (11 kap. 10 § LSE, SFS 2017:408). Den som är skattskyldig för energiskatt på el får göra avdrag för skatt på el om denne framställt elen från förnybara källor i en anläggning med en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre än 50 kilowatt och elen inte har överförts till ett ledningsnät som omfattas av nätkoncession som meddelats med stöd av 2 kap. ellagen (11 kap. 10 § första stycket LSE). En definition på vad som avses med el framställd från förnybara källor införs (1 kap. 18 § LSE).

Source: Rättslig vägledning