Lagändring: Beslut om rapporteringsavgift får omprövas till nackdel

Skatteverket ska meddela omprövningsbeslut om rapporteringsavgift till nackdel för den som beslutet gäller inom sex år från utgången av det kalenderår som uppgiftsskyldigheten skulle ha fullgjorts. Reglerna om rapporteringsavgift träder i kraft den 1 juli 2020.
Source: Rättslig vägledning