Lagändring: Behandling i strid med dataskyddsregleringen

Med anledning av att personuppgiftslagen har upphört att gälla och att EU:s dataskyddsförordning med kompletterande svenska dataskyddsregler har trätt i kraft har lydelsen av 21 kap. 7 § OSL ändrats.
Source: Rättslig vägledning