Lagändring: Ändringar i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar som trädde i kraft den 1 juli 2016

Begreppet värdeöverföring förs in i EFL. Med värdeöverföring avses bl.a. vinstudelning och gottgörelse. Värdeöverföring endast får göras under vissa förutsättningar.
Source: Rättslig vägledning