Lagändring: Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad

Taket för uppskovsbelopp slopas för avyttringar av privatbostadsfastigheter och privatbostadsrätter som sker under perioden 21 juni 2016-30 juni 2020. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2017.Reglerna för beräkning av uppskovsbeloppet vid köp av en billigare bostad ändras. Ett uppskovsbelopp vid avyttring av en privatbostadsfastighet eller privatbostadsrätt som sker den 1 januari 2017 eller senare får vid förvärv av en billigare ersättningsbostad inte överstiga så stor del av kapitalvinsten ökad med eventuellt tidigare uppskovsbelopp som ersättningen för ersättningsbostaden utgör av ersättningen för ursprungsbostaden. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2017. De nya bestämmelserna får tillämpas på avyttringar som har skett under tiden 21 juni-31 december 2016 om den skattskyldige begär det, se vidare prop. 2016/17:25.
Source: Rättslig vägledning