Lagändring: Ändrade regler avseende automatiskt informationsutbyte med anledning av FATCA-avtalet

Nya regler har tillkommit som innebär att undantaget för att en klient inte ska anses vara kontohavare till ett klientmedelskonto tas bort.
Source: Rättslig vägledning