KRNS, mål nr 7728-16; fråga om innebörden av offentlig tjänst i artikel 19 i skatteavtalet med Tyskland

Kammarrätten i Stockholm har gjort bedömningen att Max Planck Gesellschaft inte utgör en offentligrättslig juridisk person i den mening som avses i artikel 19.1 i skatteavtalet mellan Tyskland och Sverige
Source: Rättslig vägledning