Förtydligande: Vilket utländskt TIN ska anges på kontrolluppgiften?

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning