Förtydligande: Vilka tjänster kan och vilka kan inte undantas i flera led?

Svar på uppkommen fråga: Det är tjänstens beskaffenhet som avgör om undantaget i 3 kap. 21 b § ML kan vara tillämpligt i flera led.
Source: Rättslig vägledning