Förtydligande: Verkställighet av obetald ackordslikvid efter ett offentligt ackord

Svar på uppkommen fråga: Ackordsbeslutet är en verkställbar exekutionstitel.
Source: Rättslig vägledning