Förtydligande: Vad händer om Skatteverket medger tredje mans talan om bättre rätt till egendom?

Svar på uppkommen fråga: Det innebär att Skatteverket avstår från utmätningen av just den egendomen och inte får någon del av medlen som är hänförliga till utmätningsbeslutet.
Source: Rättslig vägledning