Förtydligande: Uppgifter revisorn ska yttra sig om i revisorsintyget.

Source: Rättslig vägledning