Förtydligande: Undantaget i 14 § andra stycket 2 LSKE är inte tillämpligt vid uthyrning

Svar på uppkommen fråga
Source: Rättslig vägledning