Förtydligande: Undantag från definitionen av finansiellt institut i 2 kap. 6 § IDKAL

Svar på uppkommen fråga: Avsnitten om holdingbolag och koncerninterna treasurycenter har skrivits om för att bli tydligare.
Source: Rättslig vägledning