Förtydligande: Undanröjande av dubbelbeskattning i skatteavtalet med Israel

Om beskattningsrätten till en inkomst från inkomstkällor i Israel inte kan fördelas enligt inkomstartiklarna för att en person är bosatt i båda avtalsslutande staterna, undanröjs eventuell dubbelbeskattning enligt artikel XVII § 2 b.
Source: Rättslig vägledning