Förtydligande: Tillämpning av bestämmelserna i 2 kap. 2 a § LSE

Svar på uppkommen fråga: Att gas som har matats ut från en rörledning omvandlas till flytande form innan den vidaretransporteras, hindrar inte att man tillämpar bestämmelserna i 2 kap. 2 a § LSE.
Source: Rättslig vägledning