Förtydligande: Territorialitetsprincipen hindrar inte beslut om vitesföreläggande mot utländska juridiska personer

Skatteverkets beslut om vitesföreläggande fattas i Sverige och därmed sker myndighetsutövningen inom landet. Samma skäl talar för att beslut om vitesföreläggande kan riktas mot ett subjekt i utlandet avseende någon annans uppgiftsskyldighet.
Source: Rättslig vägledning