Förtydligande: Territorialitetsprincipen hindrar inte beslut om föreläggande mot utländska juridiska personer. Föreläggandet kan avse både kontroll av egen uppgiftsskyldighet såväl som kontroll av annans uppgiftsskyldighet

Skatteverkets beslut om föreläggande fattas i Sverige och därmed sker myndighetsutövningen inom landet. Samma skäl talar för att beslut om föreläggande kan riktas mot ett subjekt i utlandet avseende någon annans uppgiftsskyldighet.
Source: Rättslig vägledning