Förtydligande: Skatteverkets bedömning av ett förslag till uppgörelse om nedläggning av konkurs

Svar på uppkommen fråga: Skatteverket ska alltid försäkra sig om att en uppgörelse inte är olämplig från allmän synpunkt. Ett förslag som innebär att statens fordran sätts ned ska handläggas som ett underhandsackord.
Source: Rättslig vägledning