Förtydligande: Skattetillägg ska beräknas på mellanskillnaden när omfördelning av en näringsverksamhets resultat kan ske till make istället för löneavdrag till maken.

Svar på uppkommen fråga. Vid felaktigt avdrag för lön till make ska beräkningen av skattetillägget påverkas av om resultatet av näringsverksamheten istället kan omfördelas till maken.
Source: Rättslig vägledning