Förtydligande: Skatteförfarandelagens bestämmelser om handläggning ska tillämpas vid befrielse från betalningsskyldighet

Det omfattar bl.a. bestämmelserna om kommunikation, omprövning och överklagande.
Source: Rättslig vägledning