Förtydligande: Rötat avloppsslam från kommunala avloppsreningsverk kan anses som ett biobränsle som är undantaget från skatteplikt

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning