Förtydligande: Redovisning av omsättning som omfattas av 6 kap. 10 § ML

Texten har justerats så att det tydligare framgår vilka omsättningar som avses.
Source: Rättslig vägledning